संक्षिप्त परिचय

यहाँ संक्षिप्त परिचय लेख्नुहोस्

सूचना तथा जानकारी
गतिविधिहरु
सूचना अधिकारी
Cinque Terre
नामः सूचना अधिकारी
पदः सूचना अधिकारी
सम्पर्क नं.: 98580XXXXXX
ईमेलः example@gmail.com
गुनासो सुन्ने अधिकारी अधिकारी
Cinque Terre
नामः गुनासो सुन्ने अधिकारी अधिकारी
पदः गुनासो सुन्ने अधिकारी अधिकारी
सम्पर्क नं.: 98580XXXXXX
ईमेलः example@gmail.com
Copyright © 2021 भूमे गाउँपालिका, रुकुम पूर्व